Naszym głównym celem są Warsztaty

 • admin 

Cele WTZ
Celem działania warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W Warsztatach prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników mająca na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • przygotowania do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego,
 • przygotowania do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
 • przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia towarzyskiego,
 • przygotowania do prostych prac zarobkowych,
 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

DZIAŁALNOŚĆ I ZADANIA WTZ
DZIAŁANIA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasze działania wobec osób niepełnosprawnych polegają na prowadzeniu obserwacji mającej na celu określenie możliwości psychofizycznych uczestników, ich predyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych, pod kątem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w różnych środowiskach pracy. Opracowujemy indywidualne programy, które w dalszej kolejności będą podstawą do opracowywania projektów na życie.

Działalnością warsztatu jest rewalidacja zmierzająca do usprawnienia następujących funkcji:

 • fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej,
 • psychicznych, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności i sprawności życia codziennego oraz umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, współżycia w grupie,
 • społecznych: przekazywanie w dostępnym zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych.
  Zespół specjalistów Warsztatu dokonuje kwalifikacji indywidualnej w celu ustalenia programu postępowania z każdym dzieckiem oraz przydzielenia go do odpowiedniej terapii zajęciowej, biorąc pod uwagę jego zainteresowania i możliwości.
  Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji zgodnych z głównymi zasadami pracy z osobami upośledzonymi umysłowo.

Plan Warsztatów Terapii Zajęciowej uwzględnia następujące etapy rehabilitacji:

 1. Etap diagnostyczno – przygotowawczy.
  Umożliwia on adaptację uczestników do nowych warunków społecznych, pozwala poznać ich możliwości,postawy i zachowania w różnych sytuacjach. Na tym etapie preferuje się zajęcia grupowe integrujące uczestników oraz zajęcia manualne i ruchowe, wpływające na ogólną poprawę sprawności fizycznej. Wskazane jest również stosowanie muzykoterapii, socjoterapii i technik relaksacyjnych.
 2. Terapia zajęciowa.
  Podczas jej trwania uczestnicy wdrażani są do wykonywania określonych zadań, opanowują konkretne techniki pracy, poznają odpowiednie materiały i narzędzia oraz utrwalają nawyki związane z samoobsługą.
 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna.
  Etap ten osiągają najsprawniejsi uczestnicy warsztatów. W trakcie jego trwania wykonują oni prace, do której zostali przygotowani podczas wcześniejszych etapów oraz zdobywają możliwie maksymalną samodzielność i zaradność życiową.
  Terapia zajęciowa włącza jednostki w takie działania, które mają aspekt ruchu, zabawy, treningi i pracy. Zadania realizowane są również poprzez rozwijanie zainteresowań indywidualnych i uzdolnień plastyczno – technicznych.

W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie takich czynności jak:

 • umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej,
 • prace porządkowe,
 • przygotowanie posiłków,
 • dokonywanie zakupów,
 • pełnienie dyżurów,
 • kształtowanie akceptowanych społecznie cech osobowości,
 • wyrabianie dyscypliny,
 • przestrzeganie regulaminu pracy.

Wśród zajęć realizowanych na warsztatach wyróżnia się:

 1. Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak:
 • gospodarstwa domowego, tkacko – krawieckiej, stolarskiej, wikliniarskiej introligatorskiej, ceramicznej, ogrodniczej i innych.
 1. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym, plastycznym.
 2. Zajęcia ogólno – rozwojowe.
 3. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedyczne, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.

Ze względu na działania lecznicze w obrębie terapii można wyróżnić takie formy jak:

 • terapia zajęciowa ogólna, czyli ogólne usprawnienie ośrodkowego układu nerwowego wraz ze stymulowaniem procesów emocjonalnych,
 • terapia zajęciowa specjalna to oddziaływanie tylko na pewne elementy składowe ustroju, szczególnie na te, które tego najbardziej potrzebują i wymagają dodatkowej stymulacji.

Programy terapii dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej. W celu rozwijania integracji społecznej uczestnicy warsztatów nawiązują kontakty ze środowiskiem lokalnym, innymi ośrodkami pracy, a także mieszkańcami danej miejscowości czy osiedla. Organizowane są również zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Wojewódzki Ośrodek do Spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Kierownika Warsztatu, ściśle współpracuje z biurami pracy właściwymi dla miejsca zamieszkania uczestników warsztatu, w celu uzyskania dla nich odpowiedniej pracy. Zakłady pracy chronionej powinny zapewnić miejsca pracy dla tych, którzy ukończą warsztaty.

DZIAŁANIA TRENERÓW PRACY WOBEC PRACODAWCÓW

Zapraszamy firmy-pracowników i pracodawców do WTZ, po to,by pokazać jak pracują osoby niepełnosprawne, np. jak robią kanapki, obiad,dbają o ogródek, malują piękne obrazy, wyszywają i śpiewają. Zwyczajem stało się, że uczestnicy oprowadzają gości po WTZ, przedstawiają pracownie, swoje działania, a nawet personel. Poza tym dużo rozmawiamy z pracodawcami, po to by przekonać ich, jakimi wartościowymi pracownikami mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Czytaj dalej…

Cele WTZ
Celem działania Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W Warsztatach prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników mająca na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • przygotowania do maksymalnie samodzielnego życia, w którym uczestnik będzie mógł pełnić role zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego,
 • przygotowania do pełnienia możliwie wielu realnych dla siebie ról aktywnego członka rodziny, a więc osoby samodzielnej w samoobsłudze, zaradnej, kompetentnej w podstawowych pracach domowych,
 • przygotowania do niezależnego i aktywnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, placówkach użyteczności publicznej, w kontaktach międzyludzkich i udziału w różnych formach życia towarzyskiego,
 • przygotowania do prostych prac zarobkowych,
 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi,
 • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

DZIAŁALNOŚĆ I ZADANIA WTZ
DZIAŁANIA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nasze działania wobec osób niepełnosprawnych polegają na prowadzeniu obserwacji mającej na celu określenie możliwości psychofizycznych uczestników, ich predyspozycji, zainteresowań, kompetencji społecznych, pod kątem konkretnych czynności przydatnych w różnych rodzajach pracy i w różnych środowiskach pracy. Opracowujemy indywidualne programy, które w dalszej kolejności będą podstawą do opracowywania projektów na życie.

Działalnością warsztatu jest rewalidacja zmierzająca do usprawnienia następujących funkcji:

 • fizycznych, w szczególności rozwijania sprawności ruchowej i manualnej,
 • psychicznych, czyli zaradności w zakresie samoobsługi, wdrażania umiejętności i sprawności życia codziennego oraz umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, współżycia w grupie,
 • społecznych: przekazywanie w dostępnym zakresie wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturalnym, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz korzystania z prostych narzędzi i urządzeń technicznych.
  Zespół specjalistów Warsztatu dokonuje kwalifikacji indywidualnej w celu ustalenia programu postępowania z każdym dzieckiem oraz przydzielenia go do odpowiedniej terapii zajęciowej, biorąc pod uwagę jego zainteresowania i możliwości.
  Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji zgodnych z głównymi zasadami pracy z osobami upośledzonymi umysłowo.

Plan Warsztatów Terapii Zajęciowej uwzględnia następujące etapy rehabilitacji:

 1. Etap diagnostyczno – przygotowawczy.
  Umożliwia on adaptację uczestników do nowych warunków społecznych, pozwala poznać ich możliwości,postawy i zachowania w różnych sytuacjach. Na tym etapie preferuje się zajęcia grupowe integrujące uczestników oraz zajęcia manualne i ruchowe, wpływające na ogólną poprawę sprawności fizycznej. Wskazane jest również stosowanie muzykoterapii, socjoterapii i technik relaksacyjnych.
 2. Terapia zajęciowa.
  Podczas jej trwania uczestnicy wdrażani są do wykonywania określonych zadań, opanowują konkretne techniki pracy, poznają odpowiednie materiały i narzędzia oraz utrwalają nawyki związane z samoobsługą.
 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna.
  Etap ten osiągają najsprawniejsi uczestnicy warsztatów. W trakcie jego trwania wykonują oni prace, do której zostali przygotowani podczas wcześniejszych etapów oraz zdobywają możliwie maksymalną samodzielność i zaradność życiową.
  Terapia zajęciowa włącza jednostki w takie działania, które mają aspekt ruchu, zabawy, treningi i pracy. Zadania realizowane są również poprzez rozwijanie zainteresowań indywidualnych i uzdolnień plastyczno – technicznych.

W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie takich czynności jak:

 • umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej,
 • prace porządkowe,
 • przygotowanie posiłków,
 • dokonywanie zakupów,
 • pełnienie dyżurów,
 • kształtowanie akceptowanych społecznie cech osobowości,
 • wyrabianie dyscypliny,
 • przestrzeganie regulaminu pracy.

Wśród zajęć realizowanych na warsztatach wyróżnia się:

 1. Zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach, takich jak:
 • gospodarstwa domowego, tkacko – krawieckiej, stolarskiej, wikliniarskiej introligatorskiej, ceramicznej, ogrodniczej i innych.
 1. Zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym, plastycznym.
 2. Zajęcia ogólno – rozwojowe.
 3. Zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedyczne, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.

Ze względu na działania lecznicze w obrębie terapii można wyróżnić takie formy jak:

 • terapia zajęciowa ogólna, czyli ogólne usprawnienie ośrodkowego układu nerwowego wraz ze stymulowaniem procesów emocjonalnych,
 • terapia zajęciowa specjalna to oddziaływanie tylko na pewne elementy składowe ustroju, szczególnie na te, które tego najbardziej potrzebują i wymagają dodatkowej stymulacji.

Programy terapii dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej. W celu rozwijania integracji społecznej uczestnicy warsztatów nawiązują kontakty ze środowiskiem lokalnym, innymi ośrodkami pracy, a także mieszkańcami danej miejscowości czy osiedla. Organizowane są również zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Wojewódzki Ośrodek do Spraw Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Kierownika Warsztatu, ściśle współpracuje z biurami pracy właściwymi dla miejsca zamieszkania uczestników warsztatu, w celu uzyskania dla nich odpowiedniej pracy. Zakłady pracy chronionej powinny zapewnić miejsca pracy dla tych, którzy ukończą warsztaty.

DZIAŁANIA TRENERÓW PRACY WOBEC PRACODAWCÓW

Zapraszamy firmy-pracowników i pracodawców do WTZ, po to,by pokazać jak pracują osoby niepełnosprawne, np. jak robią kanapki, obiad,dbają o ogródek, malują piękne obrazy, wyszywają i śpiewają. Zwyczajem stało się, że uczestnicy oprowadzają gości po WTZ, przedstawiają pracownie, swoje działania, a nawet personel. Poza tym dużo rozmawiamy z pracodawcami, po to by przekonać ich, jakimi wartościowymi pracownikami mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną.